Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DeMolenwinkel.nl

 

Artikel 1 – Identiteit

Deze webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst.

Gegevens:
DeMolenwinkel.nl
Adres: Landstraat 32-34
E-mail: info@demolenwinkel.nl
BTW nummer: NL001386692B59
KVK nummer: 75636514


Artikel 2 – Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en levering tussen verkoper en koper. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op de website (www.demolenwinkel.nl). Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden toe. 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. De verkoper behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen de verkoper en koper komt tot stand nadat een bestelling door de verkoper op haalbaarheid is beoordeeld. De koper ontvangt zo spoedig mogelijk een orderbevestiging per email.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 De inhoud van de webshop en verpakkingen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie.

4.2 Alle foto’s, illustraties, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, afbeeldingen van etiketten, etc. in de webshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.3 Wij doen ons uiterste best om de webshop zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

4.4 Alle in de webshop vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldingsdatum, wel kunnen ze door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 5 – De prijs

5.1 Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van bestellen in de webshop wordt vermeldt.

5.2 Speciale aanbiedingen gelden slechts gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. De looptijd wordt bepaald door de verkoper.

5.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.4 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s, inclusief 9% of 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen (afhankelijk van het totaalgewicht) in de meeste gevallen € 6,95 binnen Nederland en € 11,98 naar België.

 

Artikel 6 – De betaling

6.1 De betaling dient volledig voldaan te worden alvorens de verkoper levert. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de op de webshop vermelde betalingsmogelijkheden. Goederen worden verzonden na verificatie van de door koper verrichte betaling. De orderbevestiging wordt via e-mail verstuurd. Het is daarom belangrijk dat koper de correcte contactgegevens verstrekt bij de aankoop.

6.2 De verkoper respecteert de privacy van de koper en hanteert een privacyverklaring die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid gedurende veertien dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper via info@demolenwinkel.nl. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de koper het product binnen veertien dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

7.4 Indien de koper na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.5 Na complete ontvangst van het product zal de verkoper het aankoopbedrag (indien betaald) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping, terugbetalen.

7.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
–     Artikelen die in de aanbieding of uitverkoop zijn.
–     Artikelen die speciaal op wens van de koper zijn aangekocht en besteld.

 

Artikel 8 – Garantie

8.1 De verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

8.2 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via info@demolenwinkel.nl Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot veertien dagen na levering schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw-staat verkerend.

8.3 Indien klachten door de verkoper gegrond worden bevonden, zal de verkoper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen met de koper. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de verkoper en het bedrag van de schadevergoeding beperkt is tot maximaal het factuurbedrag.

 

Artikel 9 – Levering

9.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Wanneer het bestelde product niet op voorraad of niet meer leverbaar is, dan ontvangt de koper binnen 2 tot 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de koper in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper heeft doorgegeven. De mogelijkheid bestaat om een afleveradres te hanteren dat afwijkt van het factuuradres.

9.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal de verkoper bestellingen tenminste binnen dertig dagen uitvoeren. Wij streven echter naar een levering binnen één tot drie werkdagen. Indien de termijn van dertig dagen niet gehanteerd kan worden door de verkoper heeft de koper het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

9.4 Aan de leveringsplicht van de verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

9.5 Alle op de site genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 DeMolenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 De verkoper is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging door toeleveranciers, storing in het internet of e-mailverkeer, elektriciteit storing, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen of overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 De verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd, in overleg, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is de verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1 De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de verkoper. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie van Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

12.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

12.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 13 – Privacy

13.1 Indien de koper een bestelling plaatst, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand. De verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. Bekijk hier onze privacyverklaring.

13.2 De verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de site en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden www.demolenwinkel.nl

 

Maart 2023